+420 776 274 639
info@knihavyhod.cz

Všeobecné obchodní podmínky
pro použití Knihy Výhod a v ní obsažený kupónů

vydaných společností P&Q services s.r.o., se sídlem Palackého 723/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24198561, zapsanou u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 187874.

 1. Vydavatel, společnost P&Q services s.r.o., (dále jen "Vydavatel") vydal tiskem Knihu Výhod a v ní obsažené Kupóny. Použití Knihy Výhod a Kuponů se řídí těmito Všeobecnými Obchodními podmínkami (dále jen VOP) a Pravidly pro použití Knihy Výhod, které jsou připojeny ke Knize Výhod a dále obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na prvním místě jsou platné kogentní právní předpisy, dále potom tyto VOP a potom konečně Pravidla pro použití Knihy Výhod. Vydavatel na základě dohod s Poskytovateli nabízí níže definovaným Držitelům Knihy Výhod zboží/služby Poskytovatelů za zvýhodněných podmínek a v souladu s těmito VOP. Držitelé koupí Knihy Výhod přistupují k těmto VOP a zavazují se je dodržovat.
 2. Držitelem Knihy Výhod a v ní obsažených Kupónů je osoba, která Knihu Výhod s Kupóny předloží. Tato osoba nemusí být totožná s osobou, která Knihu Výhod od Vydavatele přímo či nepřímo koupila. Knihu Výhod je možné volně převádět a předávat.
 3. Kupón je doklad umožňující žádost o poskytnutí výhody/slevy u určitého Poskytovatele a odebrání tohoto zboží/služby za podmínek stanovených Poskytovatelem a dále potom uvedených v Kupónu. Držitel získává přímý nárok na plnění Poskytovatele podle Kupónu jen tehdy, obdrží-li projev Poskytovatele, že Kupón přijímá.
 4. Poskytovatel je subjekt, označený na Kupónu, který přijímá Kupón a poskytuje zboží/služby, na jejichž nákup/odběr se Kupón vztahuje, a to na základě samostatné smlouvy, uzavřené mezi Držitelem Kupónu na jeho žádost a Poskytovatelem o koupi zboží nebo poskytnutí služby (dále jen Smlouva). Vydavatel není stranou této Smlouvy a neodpovídá ani neručí za její uzavření ani splnění či reklamace vůči Poskytovateli.
 5. Kniha Výhod a Kupóny v ní obsažené jsou plně přenosné. K jejich uplatnění u Poskytovatele je oprávněn ten, kdo je předloží. Knihu Výhod a Kupóny je zakázáno kopírovat. Jakékoliv kopie Kupónů jsou neplatné. Je zakázáno jakékoli jiné užití Kupónu než jeho uplatnění u Poskytovatele za účelem výběru zboží/služby podle Kupónu, a to v souladu s podmínkami stanovenými Poskytovatelem, Kupónem a Knihou Výhod, a sice v tomto pořadí.
 6. Výhodu/slevu je možné využít na zboží/služby určitého Poskytovatele ve stanoveném termínu, v souladu s údaji na Kupónu. Výhodu/slevu na Kupónu není možné kombinovat s jinými výhodami/slevami, aktuálně poskytovanými Provozovatelem. Výjimku může stanovit Poskytovatel při přijetí Kupónu. Vydavatel ani Poskytovatel, uvedený na Kupónu nenesou odpovědnost za marné uplynutí doby platnosti Kupónu ani za jeho ztrátu či zničení a Držitel v takových případech nemá nárok na žádnou kompenzaci.
 7. Odběr zboží/služeb, na které se Kupón vztahuje je možný pouze má-li Poskytovatel dostatečnou nabídku/volnou kapacitu pro poskytnutí zboží/služeb v konkrétním termínu. Proto se doporučuje předem odběr zboží/služeb s výhodou/slevou dle Kupónu u Poskytovatele rezervovat. Využití Kupónu bude Poskytovateli oznámeno při rezervaci zboží/služby, nejpozději však před nákupem zboží/služby, jinak výhodu/slevu z Kupónu nebude možno uplatnit. Kupón nezahrnuje ani spropitné ani další související či doplňkové služby či zboží.
 8. Vydavatel neodpovídá za potíže nebo nemožnost uplatnění Kupónu u Poskytovatele ani za vady Poskytovatelem prodaného zboží nebo poskytnuté služby ani za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinností Poskytovatele zboží/služeb a nebo v důsledku jejich vad. Pro případné odškodnění je třeba se obrátit přímo na Poskytovatele. Držitel, který je spotřebitelem, postupuje přitom s využitím práv uvedených v čl. 14 a 15 níže.
 9. Provozovatelé mají vyhrazeno právo na změnu nabídky zboží/služeb, cen, provozní doby a časových rozvrhů. Vydavatel má vyhrazeno právo změny Poskytovatelů v případě nedodržení podmínek spolupráce. Provozovatelé nezodpovídají za aktuálnost kontaktů na jednotlivé Poskytovatele, případně jejich označení či sortimentu.
 10. Při nedodržení některého z pravidel stanovených Poskytovatelem, Kupónem či Knihou slev nemusí být sleva z Kupónu poskytnuta. V případě, že by Držitel hrubě nebo opakovaně porušil pravidla při uplatnění Kupónu nebo odebírání zboží/služby u Poskytovatele, může Vydavatel pozastavit platnost Kupónů ve vícero či v jednotlivé Knize Výhod.
 11. Vydavatel může tyto VOP jednostranně měnit či doplňovat a informuje o tom Držitele na svých internetových stránkách, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. VOP a jejich změny či doplnění nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách Vydavatele.
 12. Nákup Knihy Výhod a postup v případě jejích vad
  1. Knihu Výhod lze koupit na stáncích vydavatele v nákupních centrech a jinde, ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetového obchodu Vydavatele, provozovaného na internetové adrese: ………………
  2. V případě nákupu Knihy Výhod přímo od Vydavatele, pokud Kniha Výhod má vady, kupující má právo na uplatnění práv z vad v souladu s ust. § 2106 občanského zákoníku. Kniha Výhod má vady, pokud je v době předání kupujícímu mechanicky poškozená nebo má vady tisku v takovém rozsahu, že jsou poškozeny Kupóny. Mechanicky poškozenou knihu je kupující povinen nepřevzít.
  3. V případě, že Kniha Výhod má podstatné vady, má kupující právo požadovat výměnu celé Knihy Výhod, případně, je-li to technicky proveditelné, výměnu poškozených Kuponů nebo slevu z ceny Knihy Výhod, případně může kupující od kupní smlouvy odstoupit, Knihu Výhod vrátit a požadovat vrácení její zaplacené ceny. Kupující sdělí svou volbu práva z vad Vydavateli při oznámení vad koupené Knihy Výhod nebo bez zbytečného odkladu po té. Za podstatné vady Knihy Výhod, působící podstatné porušení kupní smlouvy se považuje, když je poškozeno více než … % Kupónů v Knize Výhod.
  4. V případě, že Kniha Výhod má jen nepodstatné vady, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny Knihy Výhod nebo, je-li to technicky proveditelné, výměnu poškozených Kuponů, je-li poškození způsobeno vinou na straně vydavatele.
 13. Nákup Knihy Výhod v internetovém obchodu Vydavatele
  1. Při nákupu Knihy Výhod prostřednictvím internetového obchodu Vydavatele, provozovaného na internetové adrese: knihavyhod.cz postupuje kupující podle instrukcí, generovaných internetovou aplikací. V tomto prostředí internetového obchodu zvolí Kupující počet Knih Výhod, které kupuje, způsob platby kupní ceny a způsob a místo dodání a převzetí Knihy Výhod. Platbu kupní ceny kupující provede jako on-line platbu kreditní kartou prostřednictvím platební brány, fungující v prostředí internetového obchodu. Další možností je platba bankovním převodem na účet Vydavatele, uvedený na stránce internetového obchodu nebo platba v hotovosti při převzetí Knihy Výhod. Zakoupená Kniha Výhod je kupujícímu zaslána na jím uvedenou adresu nebo je pro něj připravena k vyzvednutí v místě, které je dohodnuto v prostředí internetového obchodu.
  2. Kupující, který koupil Knihu Výhod prostřednictvím internetového obchodu Vydavatele, má právo ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Knihy Výhod, bez udání důvodu a bez jakéhokoli postihu plně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, Knihu Výhod vrátit a požadovat vrácení její zaplacené ceny. Lhůta čtrnácti dnů se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle Vydavateli prokazatelně oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pro spotřebitele platí také poučení uvedené v čl. 14. a 15. V případě vad Knihy Výhod platí ustanovení čl. 12., odst. 12.2 až 12.4.
  3. Pokud kupující vrací Knihu za jakéhokoli důvodu Vydavateli, je povinen ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal a obsahující všechny Kupóny, jinak má Vydavatel právo ji nepřevzít.
 14. Poučení pro Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy s Poskytovatelem:
  1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem - podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen Spotřebitel). Spotřebitel svá práva z uzavřené Smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Poskytovatele.
  2. V případě, že k uzavření Smlouvy dojde mimo prostor obvyklý pro podnikání Poskytovatele, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  3. Má-li Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Poskytovateli prokazatelně oznámení, že od smlouvy odstupuje. Může také využít formulář, který je v příloze k těmto VOP nebo který obdrží od Poskytovatele při uzavření Smlouvy.
  4. Spotřebitel nemůže podle přechozích odstavců odstoupit od Smlouvy:
   a) o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
   b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
   c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Poskytovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   k) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
  5. Spotřebitel je vždy oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od Smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl, a to písemným oznámením prokazatelně zaslaným Poskytovateli.
  6. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
  7. Pokud se Poskytovatel výslovně nezaváže ve Smlouvě k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně Spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.
 15. Poučení pro Spotřebitele o právech vznikajících z vadného plnění Poskytovatele, o právech ze záruky a o podmínkách jejich uplatňování vůči Poskytovateli
  1. Poskytovatel je povinen dodat zboží/službu ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Poskytovatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
  2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Poskytovatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  3. Poskytovatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Poskytovatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Poskytovatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  5. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle Smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Poskytovatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Poskytovatel.
  6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Poskytovatel a předmět plnění Poskytovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Poskytovatele bez prodlení prodat.
  7. Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
  8. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  9. Nemá-li podle kupní smlouvy plnění Poskytovatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. V případě právní vady plnění Poskytovatel (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  10. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.
 16. V prostředí internetového obchodu Vydavatele Kupující Knihy Výhod sděluje Vydavateli své osobní údaje a dává souhlas s jejich uchováváním a zpracováváním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vydavatel může i další kupující nebo Držitele Knihy Výhod vyzvat k poskytnutí e-mailové adresy, případně dalších identifikačních a kontaktních údajů za účelem jejich zařazení do své marketingové databáze. Kdykoli Vydavatel v rámci své činnosti uchovává a zpracovává osobní údaje, postupuje vždy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Žádné osobní kupujících a Držitelů Knihy Výhod nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů plateb. Kupující či Držitel Knihy Výhod může svůj udělený souhlas se zpracovávání osobních údajů kdykoli odvolat.
 17. Využití online platby přes ComGate
  1. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu ode-šle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody pe-něz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
  2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebu-dou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 18. Ve vztazích podřízených těmto VOP se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
 19. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, na jeho místo nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje
 20. Všechny spory vznikající ze vztahů podřízených těmto VOP a v souvislosti s nimi se strany budou snažit vyřešit smírně. Pokud přes veškerou, rozumně požadovatelnou snahu k urovnání sporu nedojde, bude o sporu rozhodovat s konečnou platností místně a věcně příslušný soud České republiky.
 21. VOP nabývají účinnosti zveřejněním na internetových stránkách Vydavatele, kde je vždy k dispozici jejich aktuálně platné znění.